Kripto kvíz nyereményjáték szabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Az AsicMinerz „Kripto kvíz nyereményjáték” hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 

 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE

Az „Kripto kvíz nyereményjáték” (a továbbiakban: „Játék„) szervezője a AsicMinerz – EESH Hosting Zrt. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 29. I. Em. 4.), a továbbiakban: „Szervező”. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést és adatfeldolgozást a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő„), végzi. A Játék nyereményeinek kiszállítását a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-44, a továbbiakban szintén mint: „Adatfeldolgozó”) szervezi.

 

 1. KIK VEHETNEK RÉSZT A JÁTÉKBAN?

A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy. A Játékban nem vehet részt a Szervező, valamint érdekeltségi körébe tartozó más gazdasági társaság, illetve a Játék szervezésében és lebonyolításában közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 1. NYEREMÉNYEK

A játékban részt vevő személyek (továbbiakban Játékos), – akik a jelen játékszabályzatban foglalt kiírásnak megfelelően teljesítik a feltételeket – között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra: A Játékban részt vevők között 1 db Ledger Nano kriptoppénztárca (23.000 Ft értékű) kerül kisorsolásra az 5.2-es pont szerint (Készpénzre nem váltható!)

 

 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A játék kezdete: 2022. október 1. 13:00 óra

A játék vége: 2022. október 1. 18:00

Sorsolás időpontja: 2022. október 3. 14:00

Nyertesértesítés 2022. október 4. 17:00-ig

 

 1. A JÁTÉK MENETE
 • Részvétel

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a https://asic-minerz.hu/kripto-kviz-debreceni-kripto-nap/ oldalra ellátogasson és az ott található űrlapon személyes adatait megadja (név, emailcím, telefonszám), valamint a feltett kérdésre válaszoljon. A Játékos akkor vehet részt a sorsoláson, ha a feltett kérdésre válaszol, de nem feltétel a hibátlan kitöltés. Egy Játékos a játék során egy e-mail címmel csak egyszer vehet részt a játékban.

 • Sorsolás

Sorsolás: a játék folyamán beérkezett választ adók között a véletlenszerűség elvének megfelelő gépi sorsolással 1 db 23.000 Ft értékű Ledger NanoS Kriptopénztárcát sorsolunk ki.  A nyertes nevét a sorsolást követően nem tesszük közzé.

A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a véletlenszerűség elvének alkalmazását. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a hivatkozott sorsolást, és annak alkalmazását a Játékban. A jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül 1 nyertes kerül kisorsolásra.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

 • A nyertesek értesítése, a nyeremény átadása

A sorsolás napján a nyertessel a Szervező e-mailben veszi fel a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételt követően a Szervező egyezteti a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel a megkereséstől számított 5 napon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, úgy a szervező még egyszer megpróbálja emailben felvenni a nyertessel a kapcsolatot. Amennyiben az első értesítéstől számított 10 napon belül a nyertes nem lép kapcsolatba a szervezővel a nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes az Átvételi elismervény kitöltésével és aláírásával fogadja el a nyereményt. A nyereményhez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a személyazonosságának igazolására.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény átvételét nem tagadhatja meg.

A nyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható.

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

 • Kizárás a Játékból

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a Játékra jelentkezése időpontjában nem töltötte be a 16. életévét;
 • a sorsolás eredményéről történő értesítésre 10 napon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • ha a Játékos a játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel
 • összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • a játék lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg
 • vagy a megadott adatkezelési hozzájárulását a sorsolás és/vagy a nyeremény
 • átadását megelőzően visszavonja;
 • ha pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti;
 • jelen Szabályzat bármely pontját megsérti

Szervező fenntartja a jogot az eset kivizsgálására és akár a Játékos azonnali kizárására, amennyiben a Játékos a Játék zavartalan lebonyolításával összeférhetetlen magatartást tanúsít.

Szervező fenntartja a jogot, hogy abban az esetben, ha a játék során felmerül annak gyanúja, hogy a Játékos játék menetét/eredményét bármilyen, a tisztességes versennyel összeegyeztethetetlen módon szándékosan befolyásolni próbálta, az esetet kivizsgálja és akár a Játékost azonnal kizárja. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy ebben a körben bizonyítási eljárást nem folytat le, fenntartja a jogot arra, hogy a játék menetének befolyásolását a rendelkezésre álló adatok alapján meggyőződése alapján bírálja el.

 1. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE
 • A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a 16. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 • A Szervező a játék lebonyolításához külső játékmotort használ. A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékmotor technikai meghibásodásából, és vagy pillanatnyi hibáiból – különös tekintettel az eltárolt sütik okozta anomáliákra, böngészőben jelentkező megjelenítési hibákra – adódó működési nehézségekkel kapcsolatban a Szervezőt kizárja felelősségét.
 1. ADATVÉDELEM ÉS ADATKEZELÉS

Az AsicMinerz kiemelten fontosnak tartja a Játékban részt vevő természetes személyek, mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá személyes adataik védelmét. A Játékban való részvétellel a Játékban részt vevő természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

Adat típus:

 

Cél: Jogalap: Időtartam:
Játékban részt vevő természetes személy neve, e-mail címe, telefon száma

 

·       Játékban részt vevő azonosítása,

·      Játékban való részvétel,

·      Nyeremény kézbesítése/átadása, Játékban részt vevő értesítése,

·       Egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

 

az érintett önkéntes hozzájárulása

 

6 hónap

 

Játék során a nyertes természetes személy neve, e-mail címe, telefon száma ·       Játékban részt vevő azonosítása,

·      Játékban való részvétel,

·      Nyeremény kézbesítése/átadása, Játékban részt vevő értesítése,

·       Egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése

 

az érintett önkéntes hozzájárulása

 

8 év

 

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben direkt marketing célú hozzájárulást külön megadott a Játékra történő jelentkezés során, hozzájárul ahhoz, hogy az AsicMinerz (EESH Hosting Zrt) a megadott személyes adatait – hozzájárulása visszavonásáig – közvetlen üzletszerzési célra felhasználja, és ezzel kapcsolatosan őt az általa megadott és kiválasztott elérhetőségeken (így elektronikus levelezés útján vagy telefonon) megkeresse, illetve részére online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön. A Játékban részt vevő természetes személy tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a Játékban részt vevő, mint adatkezeléssel érintett természetes személy:

AsicMinerz (EESH Hosting Zrt.)

1114 Budapest, Bartók Béla út 29. I. Em. 4.

Levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 5. emelet

info@asic-minerz.com

Ha a Játékban részt vevő természetes személy, a szervező és lebonyolító – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel nem ért egyet, valamint, ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A Játékos a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Játékos az alábbi elérhetőségeken érheti el: ● cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. ● postacím: 1374 Budapest, Pf. 603. ● telefon: +36 (1) 391-1400 ● fax: +36 (1) 391-1410 ● e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ● honlap: naih.hu

 1. KAPCSOLAT

A Játék kapcsán érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

AsicMinerz (EESH Hosting Zrt.)

1114 Budapest, Bartók Béla út 29. I. Em. 4.

Levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 5. emelet

info@asic-minerz.com

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a játékszabályzatot, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót és az azokban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója https://asic-minerz.hu/adatkezelesi-szabalyzat/ internetes oldalakon érhető el. A Játékos a Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a Játékból kizárásra kerül. A Játékszabályzatot a Szervező az azokban foglaltakat feltétel nélkül elfogadja. A Szervező a Játékszabályzatot a https://www.asic-minerz.hu oldalon teszi közzé. A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos elérhetőségét. Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Nyertes Játékosok

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni. A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak. A Játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az Info tv. vonatkozó §-ai irányadóak. A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 30.