Általános szerződési feltételek

Ezt a weboldalt az EESH Hosting Zrt. üzemelteti. Az oldalon az “Asic-Minerz”, “EESH”, “Szolgáltató”, “mi” kifejezések minden esetben az EESH Hosting Zrt-re vonatkoznak.

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a www.asic-minerz.com weboldalt (továbbiakban weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban együttesen Felhasználó), valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) közt szerződéses jogviszony általános feltételeit.

 

Szerződő Felek meghatározása

Látogató: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. A Látogató ezzel a magatartásával mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-et.

Szolgáltató: a weboldal, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetője

 • Név: EESH Hosting Zrt.
 • Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 29.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-141156
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
 • Adószám: 28971993-2-43
 • E-mail: info@asic-minerz.com

A Felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának használatával pl. az oldal böngészése, hírlevél igénylése, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás; elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között szerződés jön létre. Kérjük, olvassa el figyelmesen a szerződési feltételeinket, mielőtt weboldalunkat használja. A weboldal bármely részének elérésével elfogadja szerződési feltételeinket.

Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályoz. A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődik, a szerződés nyelve magyar, magatartási kódexre nem utal. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Az ÁSZF módosulását a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával elfogadja az ÁSZF módosítását. Fenntartjuk a jogot magunknak, hogy bármikor, bármi okból, bárkinek megtagadhatjuk a szolgáltatást. Ön vállalja, hogy kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül nem másolja, sokszorosítja, adja el vagy használja ki a szolgáltatás bármely részét, a szolgáltatás használatát, vagy a szolgáltatáshoz való hozzáférést, a weboldalon található elérhetőségeket, amelyeken keresztül a szolgáltatást nyújtják. A jelen szerződésben használt címsorok csak kényelmi szempontból szerepelnek és nem korlátozzák vagy más módon nem befolyásolják ezeket a feltételeket. Amennyiben Ön nem ért egyet jelen szerződés összes feltételével, kérjük ne használja weboldalunkat és szolgáltatásainkat.

 

 

A szolgáltatás és az árak módosítása

Termékeink és szolgáltatásunk árai előzetes érteítés nélkül változhatnak. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük a szolgáltatást – vagy annak bármely részét vagy tartalmát. Nem vagyunk felelősek a szolgáltatás bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért, megszüntetéséért vagy az árak változásáért.

Egyeztető eljárás

A weboldal használója beleegyezik abba, hogy a Weboldalról vagy a jelen felelősség kizárásából eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő vitákat elbírálja, kivéve szerzői jogokkal, logókkal, védjegyekkel, kereskedelmi nevekkel, üzleti titokkal vagy szabadalmakkal kapcsolatos vitákat. Korlátolt felelősség

Amennyiben törvény nem írja elő, a webhely tulajdonosai vagy közreműködői semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget bármilyen jellegű kárért, beleértve de nem kizárólagosan, a használat elvesztését, a nyereség elvesztését vagy az adatok elvesztését, amely bármilyen módon kapcsolódik a weboldal használatához.

Jogaink

Fenntartjuk a jogot, hogy:

 • módosítani vagy visszavonni, ideiglenesen vagy véglegesen a weboldalt vagy annak bármely részét, előzetes értesítés nélkül
 • Ön megerősíti, hogy nem vagyunk felelősek Önnek vagy harmadik félnek a weboldal bármilyen módosításáért vagy visszavonásáért a jelen feltételek időről-időre történő módosítása és a weboldal – vagy annak bármely részének ilyen jellegű változását követően történő folytatólagos használata, a módosítás elfogadásának minősül
 • az Ön felelőssége a feltételek változásának ellenőrzése
 • amennyiben Ön nem fogadja el a feltételek módosítását, kérjük haladéktalanul hagyja abba a weboldal használatát
 • jogunk van megtagadni a webhelyhez való hozzáférést vagy letiltani bizonyos felhasználókat oldalunk megtekintésétől

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldal karbantartása érdekében. Ön nem lesz jogosult kártérítésre, amennyiben nem tudja használni a weboldal bármely részét, vagy a weboldal egészének vagy részének meghibásodása, felfüggesztése vagy visszavonása esetében, rajtunk kívül álló körülmények miatt.

Jelen Általános Szerződési Feltételek frissítése

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy időnként megváltoztassuk, módosítsuk, kiegészítsük vagy eltávolítsuk a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy annak részeit.

Jelen Szerződési feltételek módosításai akkor lépnek hatályba, amikor ezeket a módosításokat közzéteszik ezen a webhelyen. A Felhasználó kötelessége, hogy rendszeresen ellenőrizze a jelen Általános Szerződési Feltételeket a webhelyen, hogy történtek e módosítások illetve frissítések. Amennyiben a Felhasználó a változások vagy frissítések közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, abban az esetben a felhasználó tudomásul veszi, hogy elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, beleértve a módosításokat és frissítéseket. Harmadik felek linkjei

Annak érdekében, hogy Felhasználóinknak nagyobb értéket biztosítsunk, más webhelyekre vagy forrásokra mutató linkeket is biztosíthatunk. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek az ilyen külső webhelyek vagy erőforrások elérhetőségéért és nem vállalunk felelősséget közvetlenül vagy közvetve az ilyen adatvédelmi gyakorlatokért vagy tartalomért (beleértve a félrevezető vagy rágalmazó tartalmat), beleértve (korlátozás nélkül) az ilyen weboldalakon vagy erőforrásokon található vagy azokon elérhető reklámokat, termékeket; vagy egyéb anyagokat és szolgáltatásokat, sem pedig az olyan károk, veszteségek vagy bűncselekmények miatt, amelyeket a használat vagy azzal kapcsolatban okoztak vagy állítólag okoznak az ilyen külső oldalakon vagy erőforrásokon elérhető bármilyen tartalomra, árura vagy szolgáltatásra vonatkozóan.

Jótállási nyilatkozat; korlátolt felelősség

Nem garantáljuk, állítjuk vagy szavatoljuk, hogy szolgáltatásaink használata zavartalan, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz. Nem garantáljuk, hogy a szolgáltatás használatával elért eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek. Ön elfogadja, hogy időnként határozatlan időre eltávolíthatjuk a szolgáltatást vagy bármikor lemondhatjuk, előzetes értesítés nélkül.

Az Asic-Minerz, igazgatóink, tisztviselőink, alkalmazottaink, kapcsolt vállalkozásaink, ügynökeink, vállalkozóink, gyakornokok, beszállítók, szolgáltatók vagy licensz adók semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget semmilyen sérülésért, veszteségért, követelésért vagy bármely közvetlen, közvetett, véletlen, büntető, különleges vagy bármilyen következményes kár, beleértve, de korlátozás nélkül a kieső nyereséget, bevételkiesést, kiesett megtakarítást, adatvesztést, cserekötelességet vagy bármilyen hasonló kárt, akár szerződésen, károkozáson (beleértve a gondatlanságot), szigorú felelősségen vagy más módon a szolgáltatás vagy a szolgáltatás használatával beszerzett termékek bármelyikének használatából, vagy bármely más, a szolgáltatás vagy bármely termék használatához kapcsolódó bármilyen állítás miatt, beleértve de nem kizárólagosan bármely tartalom hibáját vagy kihagyását vagy bármiféle veszteség vagy kár, amely a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül közzétett, továbbított vagy más módon hozzáférhetővé tett tartalom (vagy termék) használatából ered, még akkor is, ha erről tájékoztatják. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem teszik lehetővé a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, ilyen államokban vagy joghatóságokban felelősségünk a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.

Karbantartási és javítási szolgáltatás

A készülékek átvételének és javításának folyamata Az Ügyfél köteles a Szolgáltató szervizében a számla és a munkalap kiállításához az Ügyfél nevét, címét, telefonszámát megadni, ennek hiányában a szerviz a kiszolgálást megtagadja.

A javításra átvett készülék átvételekor az Ügyfélnek munkalapot adunk, ami egyben az átvételi elismervény is.

A munkalapon feltüntetésre kerülnek a következő adatok

 • ügyfél belső azonosító száma (ID)
  ● ügyfél neve
  ● ügyfél címe
  ● ügyfél telefonszáma
  ● ügyfél e-mail címe
  ● a készülék típusa, egyedi azonosító száma
  ● ügyfél által elmondott hibaleírás jegyzete
  ● szerviztechnikus által jegyzett hibaleírás
  ● a várható bevizsgálási idő
  ● a várható javítási idő
  ● a javítás részletei

Miután a készüléket átvettük, munkatársaink bevizsgálják azt, majd árajánlatot adnak telefonon vagy emailben az Ügyfél részére, ami tartalmazza a javítási költségeket és a várható javítási időt. Amennyiben az Ügyfél az ajánlatunkat elfogadja akkor elkezdjük a javítást. Amennyiben az Ügyfél az árajánlat alapján a javítást nem kéri, abban az esetben a szerviz bevizsgálási díjat számít fel, ami 100 EUR + ÁFA, amit a készülék visszaküldését megelőzően kell kifizetni A javítás megkezdése előtt, az Ügyfél részére a esetleges anyagköltségről és a javítási munkálatokról és a szállítás számlát állítunk ki. Amikor elkészült a javítás, értesítjük Ügyfelünket a megadott elérhetőségen.

A javítás befejezését követően az elvégzett munkákhoz kötődően jótállási jegyet állítunk ki.

Szolgáltatási díj

A javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a “Szolgáltatási Díj”) a készülék bevizsgálása alapján kerül megállapításra és tartalmazza a munkadíjat az anyagköltség díját, valamint a szállítási költségeket. A Szolgáltatási díj megfizetésére az Ügyfél köteles. A Szolgáltatási díj a mindenkori általános forgalmi adó összegét tartalmazza. Az Ügyfél a bevizsgálási díjat abban az esetben is köteles a szerviz részére megfizetni, ha a hiba nem javítható, vagy ha az Ügyfél úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt. A Szolgáltató a Szolgáltatási díj, valamint az anyagköltség és a szállítási költségek összegéről a számlát a munkalap / árajánlat alapján állítja ki. A fizetés módja előre utalás. A fizetés teljesítéséig a szerviz jogosult a kijavított termék visszatartására, illetve a javítási munkálatok el nem kezdésére.

Az eszközök a szervizbe és szervizből történő szállítási díjának megfizetése az Ügyfelet terheli. A szerviz értesíti az Ügyfelet a szolgáltatás teljesítéséről és az Ügyfél által megadott szállítási címre a készüléket utánvéttel feladja. Amennyiben a csomagátvétel Ügyfél oldaláról meghiúsul és azt a csomagküldő szolgálat visszaszállítja a szervizbe, akkor a készüléket az Ügyfél jelentkezéséig a szerviz jogosult eltárolni és üzembe helyezni sajátjaként.

Jótállás, szavatosság

A Szolgáltató az általa felhasznált és beépített alkatrészek gyártási vagy anyaghibáira az alkatrész beépítésétől számított 3 (három) hónapos jótállást vállal. A fenti jótállás a termék azon részére, mely részt a javító szolgáltatás nem érintett, tehát a javítás során végzett tevékenységen kívül eső részre, a termékre, vagy annak a beépített alkatrészt tartalmazó egyéb részére nem terjeszthető ki. A jótállás nem terjed ki az Ügyfél által elvégzett javítási munkákból eredő hibákra, az Ügyfél által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra, vagy helytelen, nem rendeltetésszerű használatra, a terméknek a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban történő működtetésére, illetve az Ügyfél által nem megfelelő módon végzett karbantartási műveletekre. A Szolgáltató a fentebb megállapítottak szerinti jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására, illetve a hibásan elvégzett javító munka kijavítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség a Társaságot nem terheli. Az Ügyfél jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító szolgáltatásra vonatkozó, a szerviz által kiállított számla és jótállási jegy alapján érvényesítheti.

Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A Szolgáltató nem felel a közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, használat kieséssel okozott károkért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be. Az Ügyfél tudomásul veszi, megérti és elfogadja, hogy az általa leadott készüléket esetleg nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet megjavítani a technológia javíthatósági korlátai, a nem rendeltetésszerű használat (pl. beleöntöttek valamit, leejtették, nem szakszerűen szedték szét / próbálták javítani) vagy konstrukciós hibák miatt. Elfogadja továbbá a fent említett okok miatt, hogy a javítási kísérlet vagy a diagnosztizálás közben a készülék rosszabb állapotba is kerülhet, mint volt és ezért a Szolgáltatót semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. A Szolgáltató szervizében leadott készülékek leadásával az Ügyfél elfogadja, hogy sikertelen javítási kísérlet vagy diagnosztizálást követően, amennyiben a készülék rosszabb állapotba kerül, mint amikor behozták, akkor a Szolgáltató nem köteles a készüléket a leadáskori eredeti állapotban visszaadni. A készülék átvétele a munka elvégzését követően a javítás teljesítésének igazolását jelenti.

Vis maior

A Társaság nem felel olyan késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok, vagy vis maior következménye. Vis maior esetén a Szolgáltató által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior esemény időtartamával. 30 (harminc) napot meghaladó tartamú vis maior esetén a szerviz jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Egyéb rendelkezések

A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a Társaság adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza. Felhasználói hozzászólások és visszajelzések Amennyiben, a mi kifejezett kérésünkre bizonyos beadványokat (pl. pályaműveket) küld, vagy kérésünk nélkül küld ötleteket, terveket, javaslatokat, vagy egyéb anyagokat online, e-mailben, postai úton vagy más csatornán, beleegyezik abba, hogy bármikor korlátozás nélkül szerkeszthetjük, másolhatjuk, közzétehetjük, terjeszthetjük, lefordíthatjuk és más módon bármilyen médiumban felhasználhatjuk a hozzánk továbbított megjegyzéseket.

Nem vagyunk kötelesek bizalmasan tartani a kommenteket, fizetni az esetleges megjegyzésekért vagy válaszolni bármilyen bejegyzésre. Megtehetjük, de nem vagyunk kötelesek figyelemmel követni, ellenőrizni, módosítani vagy eltávolítani olyan tartalmakat, amelyek szabad belátásunk szerint jogellenesnek, sértőnek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, pornográfnak, obszcénnek vagy más módon kifogásolhatónak találunk, vagy sérti bármely fél szellemi tulajdonát vagy a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Ön elfogadja, hogy megjegyzései nem sértik harmadik fél jogait, beleértve a szerzői jogot, a védjegyeket, az adatvédelmet, a személyiséget vagy más személyes vagy tulajdonosi jogokat.

Ön továbbá egyetért azzal, hogy megjegyzései nem tartalmaznak szidalmazó, vagy más módon jogellenes, sértő vagy obszcén anyagokat, illete nem tartalmaznak olyan számítógépes vírusokat vagy egyéb rosszindulatú programokat, amelyek bármilyen módon befolyásolhatják a szolgáltatás vagy kapcsolódó webhely működését. Nem használhat hamis e-mail címet, nem tehet úgy, mintha valaki más lenne, mint önmaga, vagy más módon nem vezethet félre minket vagy harmadik felet a megjegyzések eredetével kapcsolatban. Kizárólag Ön felelős az Ön által tett megjegyzésekért és azok pontosságáért. Nem vállalunk felelősséget az Ön vagy harmadik fél által közzétett megjegyzésekért.

Monitoring

Jogunk van, de nem kötelességünk ellenőrizni a webhellyel kapcsolatos tevékenységeket és tartalmakat. Kivizsgálhatjuk jelen Feltételek vagy panaszok bármely bejelentett megsértését és megteszünk minden olyan intézkedést, amelyet megfelelőnek ítélünk (ideértve, de nem kizárólagosan figyelmeztetések kiadását, a hozzáférés feltételeinek felfüggesztését, megszüntetését vagy feltételeinek rögzítését és/vagy bármilyen anyag eltávolítását a weboldalról).

Beleegyezés

Ön tudomásul veszi, hogy az összes formatervezési minta és védjegy az Asic-Minerz cégnél van regisztrálva és ezennel elfogadja a feltételeket. Ön vállalja, hogy semmilyen módon nem másolja / sokszorosítja a védjegyeket és formatervezési mintákat és érti azok jogi következményeit. Ön tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik az Asic-Minerz által felmerült minden jogi költségért, amely az Ön ellen szükséges polgári vagy bármely jogi lépés miatt felmerül.

Irányadó jog

A jelen szolgáltatási feltételekre és minden olyan külön szerződésre, amely alapján szolgáltatásokat nyújtunk önnek, a magyar törvények az irányadók és azokkal összhangban kell értelmezni.

Cégnév

Az Asic-Minerz és a www.asic-minerz.com az EESH Hosting Zrt. kereskedelmi tulajdona, mely a Magyar Cégbíróságon bejegyzett vállalat. A benyújtott dokumentumok vagy számlák a bejegyzett vállalkozás, az EESH Hosting Zrt. alá tartoznak.

Kapcsolat

Kérdéseiket az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban az info@asic-minerz.com e-mail címre küldhetik.

Szellemi alkotások joga

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.asic-minerz.com weboldal szerzői jogi műnek minősül, a weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja az EESH Hosting Zrt. Fenntartunk magunknak minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a www.asic-minerz.com weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül. A www.asic-minerz.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

Fenntartjuk a jogot a szolgáltatásunk valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre. A weboldal igénybevétele nem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat.

Tilos továbbá a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.